Dr Jian Zeng

Postdoctoral Research Fellow

Institute for Molecular Bioscience
j.zeng@imb.uq.edu.au
+61 7 334 62276

Overview

Qualifications

  • PhD - Animal Breeding and Genetics, University of Iowa

Publications

  • Qi, Ting, Wu, Yang, Zeng, Jian, Zhang, Futao, Xue, Angli, Jiang, Longda, Zhu, Zhihong, Kemper, Kathryn, Yengo, Loic, Zheng, Zhili, eQTLGen Consortium, Marioni, Riccardo E., Montgomery, Grant W., Deary, Ian J., Wray, Naomi R., Visscher, Peter M., McRae, Allan F. and Yang, Jian (2018) Identifying gene targets for brain-related traits using transcriptomic and methylomic data from blood. Nature Communications, 9 1: 2282. doi:10.1038/s41467-018-04558-1

  • Guo, Jing, Wu, Yang, Zhu, Zhihong, Zheng, Zhili, Trzaskowski, Maciej, Zeng, Jian, Robinson, Matthew R., Visscher, Peter M. and Yang, Jian (2018) Global genetic differentiation of complex traits shaped by natural selection in humans. Nature Communications, 9 1: 1865. doi:10.1038/s41467-018-04191-y

  • Zeng, Jian, de Vlaming, Ronald, Wu, Yang, Robinson, Matthew R., Lloyd-Jones, Luke R., Yengo, Loic, Yap, Chloe X., Xue, Angli, Sidorenko, Julia, McRae, Allan F., Powell, Joseph E., Montgomery, Grant W., Metspalu, Andres, Esko, Tonu, Gibson, Greg, Wray, Naomi R., Visscher, Peter M. and Yang, Jian (2018) Signatures of negative selection in the genetic architecture of human complex traits. Nature Genetics, 50 5: 746-753. doi:10.1038/s41588-018-0101-4

View all Publications

Publications

Journal Article