Dr Qinghong Yuan

ARC Discovery Early Career Research

Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology
qinghong.yuan@uq.edu.au
+61 7 334 63996

Overview

Qualifications

  • Doctor of Philosophy, The University of Hong Kong

Publications

  • Liu, Yifan, Wu, Tianru, Yin, Yuling, Zhang, Xuefu, Yu, Qingkai, Searles, Debra J., Ding, Feng, Yuan, Qinghong and Xie, Xiaoming (2018) How Low Nucleation Density of Graphene on CuNi Alloy is Achieved. Advanced Science, 5 6: 1700961. doi:10.1002/advs.201700961

View all Publications

Grants

View all Grants

Supervision

  • Doctor Philosophy

View all Supervision

Publications

Journal Article

  • Liu, Yifan, Wu, Tianru, Yin, Yuling, Zhang, Xuefu, Yu, Qingkai, Searles, Debra J., Ding, Feng, Yuan, Qinghong and Xie, Xiaoming (2018) How Low Nucleation Density of Graphene on CuNi Alloy is Achieved. Advanced Science, 5 6: 1700961. doi:10.1002/advs.201700961

Grants (Administered at UQ)

PhD and MPhil Supervision

Current Supervision

  • Doctor Philosophy — Associate Advisor

    Other advisors: